Algemene voorwaarden EntzingerScheltinga

Artikel 1. Definities

 1. Onder “EntzingerScheltinga” wordt verstaan: de maatschap EntzingerScheltinga Advocaten, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82295972.
 2. Onder “Cliënt” wordt verstaan: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden verricht.
 3. Onder “Overeenkomst” wordt verstaan: de tussen EntzingerScheltinga en Cliënt gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Alle door EntzingerScheltinga aanvaarde opdrachten worden gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW. Op alle Overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. EntzingerScheltinga beschouwt de opdrachten van Cliënten uitsluitend aan haar te zijn gegeven, en dus niet aan een bepaalde advocaat. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:408 BW wordt om die reden uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen door EntzingerScheltinga.
 4. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. EntzingerScheltinga en Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3. Beroeps- en gedragsregels

EntzingerScheltinga zal zich houden aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels voor advocaten, die zijn te raadplegen op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl).

Artikel 4. Financiële voorwaarden

 1. De verrichte werkzaamheden worden maandelijks bij Cliënt in rekening gebracht, waarbij het aantal bestede tijdsduur (in eenheden van zes minuten) wordt vermenigvuldigd met het uurtarief van de advocaat vermeerderd met btw. Cliënt ontvangt hiervoor maandelijks een gespecifieerde factuur, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Als de opdracht door en/of namens Cliënt eindigt voordat de opdracht is volbracht en het verschuldigde loon afhankelijk is van de volbrenging van de gehele opdracht, heeft EntzingerScheltinga recht op betaling van het volle loon. Ook ingeval de tijd voor de uitvoering van de opdracht waarvoor zij is verleend is verstreken, staat het EntzingerScheltinga vrij om een redelijk loon voor het meerdere in rekening te brengen.
 3. Het staat EntzingerScheltinga vrij om voor de aanvang van de opdracht dan wel tijdens de uitvoering van de opdracht een voorschot te verlangen alvorens zij aanvangt met de uitvoering van de opdracht en/of verder wordt hervat.

Artikel 5. Kosten derden

Kosten van derden zoals -dus niet uitsluitend- deurwaarderskosten, kosten van de rechtbank (griffierechten) en deskundigenkosten worden separaat in rekening gebracht bij Cliënt.

Artikel 6. Facturatie

 1. EntzingerScheltinga zal maandelijks haar verrichte werkzaamheden bij Cliënte in rekening brengen middels een gespecificeerde factuur zoals genoemd in artikel 4.1. van deze algemene voorwaarden.
 2. De betalingstermijn voor de verrichte werkzaamheden bedraagt 14 dagen te rekenen van de factuurdatum. De betalingstermijn van een voorschotnota en kosten van derden bedraagt 7 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Indien Cliënt niet tijdig het griffierecht betaalt, is EntzingerScheltinga gerechtigd de procedure niet aanhangig te maken. EntzingerScheltinga is niet aansprakelijk voor eventuele door cliënte te lijden schade hierdoor.
 4. De betalingstermijnen genoemd in lid 2 van dit artikel zijn fatale termijnen als bedoeld in artikel 6:83 sub a BW. Bij gebreke van tijdige betaling is EntzingerScheltinga gerechtigd de wettelijke rente bij Cliënt in rekening te brengen. Daarnaast is Cliënt verschuldigd de (buiten)gerechtelijke kosten. Tevens is Opdrachtgever alsdan gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met (volledige) betaling van het verschuldigde. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 5. EntzingerScheltinga is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten of te beëindigen als Cliënt de factuur, waaronder ook valt een voorschotnota, niet tijdig voldoet.

Artikel 7. Gefinancierde rechtsbijstand

 1. Ingeval Cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, maar later wordt het besluit omtrent gesubsidieerde rechtsbijstand ingetrokken en/of herzien, dan is Cliënt gehouden de door EntzingerScheltinga besteden tijd tegen het gebruikelijk uurtarief te voldoen vermeerderd met btw.
 2. Ingeval van gesubsidieerde rechtsbijstand is Cliënte te allen tijde gehouden om iedere wijziging in zijn/haar inkomen te melden bij EntzingerScheltinga, omdat dit mogelijk gevolgen heeft voor de toekenning en/of afwijzing van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. EntzingerScheltinga is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat EntzingerScheltinga is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. EntzingerScheltinga is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 3. De aansprakelijkheid van EntzingerScheltinga is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Als EntzingerScheltinga aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van EntzingerScheltinga beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag dat voor de geleverde diensten en/of verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van EntzingerScheltinga is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan, voor rekening van EntzingerScheltinga komt. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt op verzoek toegezonden.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EntzingerScheltinga of haar advocaten.
 5. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen als deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij EntzingerScheltinga binnen één jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij/zij zijn/haar aanspraken baseert.

Artikel 9. Derden

 1. Door het verstrekken van de Opdracht machtigt Cliënt EntzingerScheltinga, tenzij uitdrukkelijk ander is overeengekomen, om voor zover EntzingerScheltinga het noodzakelijk acht voor de uitvoering van de opdracht, derden in te schakelen en de hiermee verband houdende kosten te maken en uitgaven te doen. EntzingerScheltinga zal bij het inschakelen van derden ter uitvoering van de opdracht steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere eigen aansprakelijkheid van EntzingerScheltinga voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. EntzingerScheltinga is steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.

Artikel 10. Vrijwaring

 1. Cliënt vrijwaart EntzingerScheltinga voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.
 2. Indien EntzingerScheltinga. door derden mocht worden aangesproken, dan is Cliënt gehouden EntzingerScheltinga zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Cliënt in gebreke blijven ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is EntzingerScheltinga zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van EntzingerScheltinga komen integraal voor rekening en risico van Cliënt

Artikel 11. Privacy

EntzingerScheltinga verwerkt de door haar in het kader van de uitvoering van de Opdracht verkregen persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming. EntzingerScheltinga zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Voor een toelichting op het privacy beleid van EntzingerScheltinga wordt verwezen naar de privacyverklaring. De meest recente versie daarvan kan worden geraadpleegd op de website van EntzingerScheltinga (www.entzingerscheltinga.nl).

Artikel 12. Elektronisch communicatiemiddel

 1. Cliënt stemt ermee in dat EntzingerScheltinga bij communicatie veelvuldig gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. EntzingerScheltinga is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.
 2. Cliënt erkent dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spam filters.

Artikel 13. WWFT

EntzingerScheltinga is als gevolg van geldende regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, onder meer verplicht de identiteit van haar Cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Cliënt bevestigt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn/haar toestemming te geven.

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen EntzingerScheltinga en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Naast de op grond van de wet bevoegde rechter is de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland zittingsplaats Groningen bevoegd van een geschil tussen Cliënt en EntzingerScheltinga kennis te nemen.

Artikel 15. Taal

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld en zijn te raadplegen op website van EntzingerScheltinga (www.entzingerscheltinga.nl). Op verzoek is een Engelstalig exemplaar beschikbaar. Bij onverhoopte tegenstrijdigheden prevaleert de Nederlandse versie.

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 5 april 2021.