Boete UWV bij een te late WIA-beslissing

Al enige tijd kampt het UWV met achterstanden wegens een structureel tekort aan keuringsartsen. Uit nieuwsberichten blijkt zelfs dat mensen in financiële nood verkeren door achterstanden bij het UWV en een te late WIA-beslissing. Meer dan terecht luidt de Landelijke Cliëntenraad (LCR) nu de noodklok, maar een uitkeringsgerechtigde en/of belanghebbende kan ook zelf actie ondernemen. EntzingerScheltinga legt dit graag uit.

Langer dan 104 weken arbeidsongeschikt, en dan?

Ingeval een werknemer gedurende de arbeidsovereenkomst zich ziekmeldt, begint in feite al vanaf de eerste dag het proces van re-integratie. Gedurende dit proces zijn de werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Lees hierover binnenkort meer op de website van EntzingerScheltinga.

Een werkgever is in de regel gedurende 104 weken gehouden om het salaris bij ziekte door te betalen, tenzij de arbeidsovereenkomst eerder rechtsgeldig eindigt. Uiterlijk in week 91 (gerekend vanaf de eerste ziektedag) kan een werknemer een zogenoemde ‘WIA-uitkering’ aanvragen. Een WIA-uitkering is onder te verdelen in een WGA-uitkering of een IVA-uitkering. Of een werknemer in aanmerking komt voor een WGA-uitkering of WIA-uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Een WIA-uitkering ziet op de periode na 104 weken ziekte, dan wel na 156 weken ingeval het UWV de re-integratieverplichtingen als onvoldoende heeft beoordeeld en de werkgever om die reden nog eens 52 weken langer gehouden is tot het betalen van het loon bij ziekte.

Keuring verzekeringsarts

Om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering moet een werknemer minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn, en minder dan 65% van zijn oude loon elders kunnen verdienen. Een keuringsarts van het UWV beoordeelt de mate van arbeids(on)geschiktheid. Feit is dat er (nog altijd) een tekort is aan verzekeringsartsen en dat het UWV om die reden aan een werknemer een voorschot op een dergelijke uitkering toekent. Als later, en dan kan zelfs maanden later zijn, blijkt dat een werknemer geen recht heeft op een WIA-uitkering, dan moet de betrokken werknemer het voorschot volledig aan het UWV terugbetalen.

Mogelijk dat een werknemer in dat geval aanspraak maakt op een WW-uitkering. Er zal dan een verrekening plaatsvinden. Dit is anders als de werknemer zijn/haar WW-rechten al eerder (al dan niet gedeeltelijk) heeft benut, en vooral dan is het voor de werknemer behoorlijk vervelend als het voorschot volledig terugbetaald moet worden.

Beslistermijn

Het UWV is op basis van de wet gehouden om binnen acht weken te beslissen op de WIA-aanvraag. Deze beslistermijn kan worden verlengd. Voorwaarde hierbij is wel dat het UWV binnen de termijn van acht weken aan de werknemer kenbaar maakt dat zij niet tot een beslissing kan komen. Het UWV dient hierbij ook te benoemen binnen welk redelijke termijn wel een besluit volgt. Hoewel het UWV keurig aan de werknemer informeert dat zij niet binnen de wettelijke termijn een besluit kan nemen, en dus om die reden een voorschot toekent, benoemt zij vaak niet binnen welke redelijke termijn wel een definitief besluit volgt. Vermoedelijk omdat het UWV niet kan aangeven binnen welke termijn een beslissing volgt, gezien het tekort aan keuringsartsen.

Tip EntzingerScheltinga

Om te voorkomen dat een werknemer en/of een belanghebbende (bijvoorbeeld een werkgever) een te lange tijd in het ongewisse wordt gelaten, kunnen laatstgenoemden ook zelf in actie komen. Ingeval het UWV niet tijdig beslist en/of verzuimt om aan te geven wanneer er wel een beslissing volgt, dan is het verstandig om het UWV een brief te sturen om te verzoeken om binnen veertien dagen alsnog met een definitieve beslissing te komen. Dit wordt ook wel een ingebrekestelling genoemd. Ingeval een beslissing vervolgens opnieuw niet volgt, kan de werknemer en/of belanghebbende aanspraak maken op een boete. Deze boete kan oplopen tot € 1.442,-. De ervaring leert dat het UWV dan toch ineens sneller kan beslissen en dat in feite de bewuste aanvraag ineens bovenop de stapel komt te liggen.

Vragen?

Wilt u dat EntzingerScheltinga u hierbij helpt? Of heeft u vragen over sociaal zekerheidsrecht? Neem dan contact op.

Auteur: Simone Scheltinga
Simone Scheltinga

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Gerelateerd