De no-riskpolis van het UWV bij ziekte uitgelegd en 3 tips

Het hebben van een zieke werknemer brengt voor een werkgever de nodige verplichtingen met zich mee. Los van de re-integratieverplichtingen op basis van de Wet verbetering Poortwachter, dient ook het salaris bij ziekte gedurende de eerste twee jaren doorbetaald te worden. De ziektewet kent een compensatieregeling, de no-riskpolis, waarvoor een werkgever in een aantal situatie in aanmerking komt.

Wat is de no-riskpolis van het UWV?

De wet kent voor een werkgever die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt of houdt meerdere financiële regelingen, zoals loonkostensubsidie en loondispensatie. De no-riskpolis is ook een voorbeeld van een dergelijke financiële regeling. De no-riskpolis maakt het voor een werkgever (financieel) aantrekkelijker om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Dit omdat de werkgever een financiële compensatie voor de loonkosten krijgt van het UWV als de werknemer uitvalt wegens ziekte (artikel 29b Ziektewet), vandaar ook de naam “no-riskpolis”: het financiële risico is met deze compensatie afgedekt. Naast deze compensatie hoeft de werkgever ook geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet of WGA (=Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor de betrokken werknemer.

Wat is de hoogte van de no-riskpolis?

Als een werknemer binnen vijf jaar na in dienst treden of na het voortzetten van de arbeidsovereenkomst (na toekenning van een WIA-uitkering) uitvalt vanwege ziekte, dan heeft de werkgever recht op een compensatie van de loonkosten die gelijk is aan 70% van het (maximum) dagloon gedurende 104 weken. De eerste 52 weken kan een werkgever zelfs een compensatie aanvragen voor 100% van het maximum dagloon, mits de werkgever ook 100% van het loon bij ziekte doorbetaalt.

De termijn van vijf jaar kan in uitzonderlijke situatie worden verlengd. De termijn van vijf jaren geldt in ieder geval niet als een werknemer voldoet aan één van deze voorwaarden en ziek wordt voor de bedongen arbeid als:

  • De werknemer een Wajong-uitkering had of heeft;
  • De werknemer een WSW-indicatie heeft;
  • De werknemer beschut werkt;
  • De werknemer in het doelgroepregister staat.

Op de website van het UWV is hierover meer te vinden.

Wanneer komt een werkgever in aanmerking voor de no-riskpolis?

Een werknemer heeft bij aanvang van de arbeidsovereenkomst al een arbeidsbeperking

Ingeval u een werknemer in dienst hebt genomen die voldoet aan één van onderstaande voorwaarden, dan kunt u dus bij ziekte van de betrokken werknemer een no-risk aanvragen bij het UWV.

  • Werknemer had of heeft een Wajong-uitkering;
  • Werknemer heeft een WSW-indicatie;
  • De werknemer werkt beschut;
  • De werknemer staat in het doelgroepenregister.
Een zieke werknemer na 104 weken krijgt een WIA-uitkering toegekend en de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet

Ingeval een werknemer na 104 weken arbeidsongeschikt in de aanvankelijk bedongen arbeid een WIA-uitkering toegekend krijgt (dus meer dan 35% arbeidsongeschikt) zal de arbeidsovereenkomst vaak eindigen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De arbeidsovereenkomst kan ook worden voortgezet, al dan niet in een andere (passende) functie. Als de werknemer de eerste vijf jaren in de nieuwe functie uitvalt wegens ziekte, kan de werkgever een beroep doen op de no-riskpolis.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt na 104 weken, en een nieuwe werkgever

Ingeval een zieke werknemer een WIA-aanvraag doet en het UWV oordeelt dat de werknemer arbeidsongeschikt is voor minder dan 35% dan komt de werknemer niet in aanmerking voor een WIA-uitkering. Stel nu dat de werknemer vervolgens bij een andere werkgever in dienst treedt (bijvoorbeeld omdat de re-integratie tweede spoor succesvol is geweest), dan kan de nieuwe werkgever bij ziekte de eerste vijf jaren een beroep doen op de no-risk polis. Voorwaarden zijn wel dat hij wel arbeidsongeschikt moet zijn geweest voor de eigen of passende arbeid bij werkgever 1 én de nieuwe dienstbetrekking moet zijn aangevangen na 104 weken na de eerste ziektedag bij de eerste werkgever. Let wel: dit geldt niet als de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet bij de huidige werkgever.

Mogelijk dat de werknemer bij een nieuwe uitval wel alsnog in aanmerking kan komen voor een WIA-uitkering. De werknemer kan dan een herbeoordeling van de WIA aanvragen.

3 tips

Vraag aan de werknemer of aan de bedrijfsarts over het bestaan van een no-riskpolis

U kunt rechtstreeks vragen aan de werknemer of er aanspraak op een no-riskpolis bestaat. Hierbij geldt dat de werknemer de eerste twee maanden van het dienstverband geen eerlijk antwoord hoeft te geven op deze vraag.

Deze vraag kan ook gesteld worden aan de bedrijfsarts. Het bestaan van recht op Ziektewetuitkering op grond van de no-risk polis valt niet onder het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts.

Maak zo spoedig mogelijk melding van de compensatieregeling bij het UWV

Komt u er nu achter dat u voor een zieke werknemer een no-risk polis geldt, dan kunt u dit alsnog aanvragen. Wacht er alleen niet te lang mee. Het UWV zal namelijk maximaal één jaar met terugwerkende kracht de no-riskcompensatie uitkeren.

Bij twijfel: vraag de compensatie aan!

Mocht u twijfelen of u voor een zieke werknemer een compensatie zoals hiervoor is opgenomen kan krijgen, dan adviseren wij gewoon een aanvraag te doen bij het UWV. De aanvraag is kosteloos en leidt tot duidelijkheid.

Vragen?

Wilt u meer weten over de no-riskpolis of twijfelt u of u mogelijk recht heeft op een compensatie van het UWV voor de loonkosten van een zieke werknemer? Of heeft u een andere vraag op het gebied van het arbeidsrecht of sociaal zekerheidsrecht? Neem dan met ons contact op.

Auteur: Simone Scheltinga
Simone Scheltinga

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Gerelateerd