Mag een werkgever een werknemer verplichten om mee te verhuizen?

Vaak kiest men voor een baan bij een werkgever omdat die baan past bij hun opleiding, ervaring en privéleven. De vestigingsplaats van de werkgever speelt bij deze keuze een belangrijke rol. Vanwege groei, uitbreiding van werkzaamheden of vanwege een andere noodzaak zoals een reorganisatie kan een werkgever besluiten om te verhuizen dan wel delen van de organisatie te verplaatsen naar een andere plaats. Is een werknemer dan verplicht om mee te verhuizen?

Standplaats in de arbeidsovereenkomst

In de arbeidsovereenkomst van de werknemer dient, naast andere informatie (zie tip 2 van dit blog), de locatie van de werkzaamheden van de werknemer, ook wel de standplaats genoemd, te worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst (artikel 7:655 lid 2 BW).

Wijziging van de standplaats is mogelijk, onder voorwaarden

De locatie van de werkzaamheden is een arbeidsvoorwaarde. Arbeidsvoorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd onder bepaalde voorwaarden, zoals ook benoemd in één onze andere blogs. In feite komt het neer op het volgende:

  1. Stemt de werknemer in met de wijziging van de standplaats? Dan verzet de werknemer zich niet tegen de wijziging van zijn/haar standplaats.
  2. Stemt de werknemer niet in met de wijziging van de standplaatsén is in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat de werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig mag wijzigen, dan moet de werkgever aannemelijk maken dat er sprake is van een zwaarwichtig belang en dat dit belang zwaarder weegt dan die van de werknemer.
  3. Is er geen eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst dan zal beoordeeld moeten worden of er sprake is van gewijzigde omstandigheden die nopen tot het voorstel voor de verhuizing (1) of dit voorstel redelijk (2) is en van de werknemer gevergd kan worden (3).

Gewijzigde omstandigheden?

De reden voor een verhuizingen van (een locatie van) een werkgever kunnen heel divers zijn. De meeste daarvan zullen als gewijzigde omstandigheden worden beschouwd. Een werkgever bepaalt immers op welke wijze zij haar organisatie inricht. Een werkgever kan bijvoorbeeld kiezen voor een duurzamere locatie of goedkopere locatie (vanwege kosten), een grotere locatie (vanwege uitbreiding van het personeelsbestand) of sluiting van een locatie (vanwege een reorganisatie). Wat van belang is, is dat een werkgever deze reden goed moet kunnen onderbouwen.

Een wijziging van standplaats kan overigens ook zien op een individuele werknemer en niet op een verhuizing van een locatie. Zo is in een uitspraak te lezen van de rechtbank Noord-Holland dat een wijziging van standplaats van een werknemer van Gall & Gall van Dieren naar Veenendaal (afstand 50 kilometer) gerechtvaardigd was, omdat Gall & Gall geen andere werknemer kon vinden voor de openstaande vacature in Veenendaal.

Wat is een redelijk voorstel?

Indien een werknemer zich verzet tegen een verhuizing zal dit meestal gelegen zijn in de daarmee gemoeide extra reistijd. Voor de vraag wat in redelijkheid van een werknemer mag worden verwacht, kan aansluiting worden gezocht bij bij wat het UWV redelijk vindt. De lijn in de rechtspraak is dat maximaal twee uur per dag op basis van openbaar vervoer als redelijk beschouwd. Ook andere omstandigheden spelen hierbij een rol zoals wel of geen compensatie voor de extra reistijd.

Wat mag van een werknemer gevergd worden?

Een werknemer moet in zekere mate meebewegen met het verzoek van werkgever tot wijziging van de locatie. Wel spelen de persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol of de wijziging van locatie van een werknemer worden gevergd, zoals de functie van de werknemer. Zo mag van een directeur meer verwacht mag worden dan van een productiemedewerker. Ook andere persoonlijke omstandigheden spelen een rol. Denk hierbij aan de zorg voor kinderen en of de werknemer wel of niet in het bezit is van een rijbewijs of auto.

Rol ondernemingsraad

Indien de werkgever een ondernemingsraad heeft en het een collectieve verhuizing betreft dient er conform (artikel 25 lid 1 onder f van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)) advies gevraagd te worden aan de ondernemingsraad.

Vragen?

Wilt u weten of u eenzijdig een wijziging de verhuizing van de locatie van werknemer doorvoeren? Of heeft u een andere vraag op het gebied van het arbeidsrecht? Neem dan met ons contact op.

Auteur: Niek Entzinger
Niek Entzinger

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Gerelateerd