Terecht ontslag op staande voet bij structureel te laat komen

Het komt wel eens voor dat een werknemer zich verslaapt en te laat op het werk verschijnt. Dit kan incidenteel voorkomen, maar structureel te laat komen kan voor een werkgever erg vervelend zijn. Ook al is het maar een half uur. Wat kan een werkgever doen als een werknemer structureel te laat op het werk verschijnt? De rechtbank Noord-Holland oordeelde in een recente zaak dat de werkgever in kwestie haar werknemer in de gegeven omstandigheden op staande voet mocht ontslaan.

Uitspraak rechtbank Noord-Holland 18 januari 2022

De feiten

In deze zaak verscheen een monteur van een elektrotechnisch installatiebedrijf structureel te laat op het werk. Hij verscheen meerdere malen later dan was afgesproken of hij stond niet klaar op de tijdstippen dat hij zou worden opgehaald. De monteur was niet enkele minuten te laat, maar hij monteur kwam in een half jaar tijd maar liefst twaalf keer een half uur tot een uur te laat. Eenmaal zelfs tweeëneenhalf uur.

De werkgever heeft de werknemer hierop aangesproken en heeft hem tweemaal een brief persoonlijk overhandigd en een brief aangetekend verzonden. De werknemer heeft de aangetekende brief destijds niet afgehaald.

Op een gegeven moment is voor de werkgever de maat vol en heeft toen besloten  om de monteur op staande voet te ontslaan, met als reden het tegen beter weten in structureel te laat komen. De werkgever schrijft in de ontslagbrief aan de werknemer dat dit gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. De werknemer is van mening dat de werkgever hem niet had mogen ontslaan. Hij voerde hierbij aan dat hij geen half uur tot een uur te laat kwam op de bewuste dagen, maar slechts vijf tot vijftien minuten op enkele dagen. Van structureel te laat komen was volgens de werknemer geen sprake. Oftewel, de werknemer is zich van geen kwaad bewust en wendt zich tot de rechter.

In de procedure heeft de werknemer nog een verklaring van de huisarts overlegd waarin was opgenomen dat sprake was van een dreigende burn-out.

Oordeel rechtbank

De rechtbank heeft allereerst geoordeeld in hoeverre er sprake is van structureel te laat komen, nu dit door de werknemer uitdrukkelijk werd ontkend. De rechter ging mee in de argumentatie van de werkgever. De werkgever had een gemotiveerde onderbouwing van de diverse data en tijdstippen van het te laat komen in het geding gebracht. De onderbouwing bestond uit meerdere WhatsApp berichten, waaruit (vermoedelijk) bleek dat de werknemer wel te laat op het werk was verschenen. Ook werd een uitdraai van een verlofregistratie in het geding gebracht. De werknemer heeft hierop enkel gezegd dat de overgelegde urenadministratie nietszeggend is. Volgens de rechtbank is het standpunt van de werkgever aannemelijker. Voornamelijk omdat de werknemer de stelling van de werkgever onvoldoende heeft weersproken. Het enkel in twijfel trekken van een urenadministratie is onvoldoende volgens de rechter.

Vervolgens heeft de rechtbank geoordeeld of het structureel te laat komen een dringende reden voor ontslag oplevert. Deze vraag heeft de rechtbank bevestigend beantwoord. De rechtbank heeft hierin meegenomen dat de werkgever diverse keren op zijn gedrag is aangesproken. Het feit dat de werknemer de door de werkgever verstuurde brief met daarin een officiële waarschuwing bij het postkantoor niet heeft afgehaald, komt volgens de rechtbank voor rekening van de werknemer. De rechtbank gaat bovendien voorbij aan de verklaring van de bedrijfsarts. Dit is vooral omdat de werknemer zich nooit heeft ziekgemeld bij de werkgever. Bovendien doen zich geen verzachtende omstandigheden voor die maken dat er geen sprake is van een dringende reden.

Visie EntzingerScheltinga

Deze uitspraak bevestigt maar weer dat het voor werkgevers belangrijk is om een werknemer te attenderen dat van hem of haar wordt verwacht dat hij of zij tijdig op het werk verschijnt. Een enkele keer te laat komen is echter nog geen dringende reden voor ontslag, maar mogelijk wel als een werknemer stelselmatig te laat komt. Op een werkgever rust echter wel een zorgplicht om te achterhalen wat daarvan dan de reden is.

Bovendien is te laat komen niet in elk geval een dringende reden voor ontslag op staande voet. Dit is nauw verweven met de omstandigheden van het geval. Is een werkgever bijvoorbeeld gewaarschuwd of geattendeerd op het te laat komen en spelen er nog persoonlijke omstandigheden van de betrokken werknemer mee? Zo oordeelde een rechtbank in Aruba dat een werknemer die maar liefst 146 keer te laat kwam, niet mocht worden ontslagen. De werkgever had de werknemer nooit gewezen op de consequenties van het structureel te laat komen. De werkgever kon niet uitleggen waarom de 146ste keer dat de werknemer te laat kwam wel zou moeten leiden tot een ontslag.

Het advies van EntzingerScheltinga is om adequaat te handelen en passende maatregelen te treffen als een werknemer vaker dan incidenteel te laat komt.

Vragen?

Heeft u vragen over het te laat komen van een werknemer, wilt u hulp bij het opstellen van een waarschuwingsbrief aan een werknemer, of wilt u tot ontslag op staande voet overgaan, neem dan contact op met EntzingerScheltinga.

Auteur: Niek Entzinger
Niek Entzinger

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Gerelateerd