Werkt de inlenersbeloning door bij doorlening?

Door de stijgende populariteit aan uitzendconstructies volgen er steeds meer vragen over de zogenoemde ‘inlenersbeloning’. Recent is aan de rechtbank Midden-Nederland de vraag voorgelegd in hoeverre de inlenersbeloning doorwerkt bij doorlening. Lees hierover in deze blog.

Waadi

In het geval een werkgever enkele werknemers ter beschikking stelt aan een andere partij, is de Waadi (Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs) van toepassing. Uit artikel 8 van de Waadi vloeit voort dat uitzendkrachten ten minste (dus minimaal) recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als die welke gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt. Bij cao kan hiervan worden afgeweken.

Uitspraak rechtbank Midden-Nederland van 8 december 2021

De feiten

Op basis van een uitzendovereenkomst is de werknemer enige tijd te werk gesteld bij een opdrachtgever van de uitzendwerkgever (Randstad). Deze opdrachtgever (hierna te noemen: bedrijf 1) bood diensten aan voor het invullen van klantcontact. De uitzendkracht is vervolgens ingezet voor weer een opdrachtgever (hierna te noemen: bedrijf 2) van bedrijf 1. In feite was er sprake van een doorleenconstructie.

Op de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendwerkgever was de cao ABU van toepassing.

Gedurende de periode dat de uitzendkracht feitelijk werkzaam was bij bedrijf 2 betaalde bedrijf 2 aan haar “eigen werknemers” een hoger uurloon uit dan het uurloon wat de uitzendkracht ontving van de uitzendwerkgever. Het uurloon van de uitzendkracht was wel gelijk aan het uurloon die de werknemers ontvingen die rechtstreeks in dienst waren bij bedrijf 1 in een gelijke of gelijkwaardige functie als de uitzendkracht.

De uitzendkracht meende aanspraak te kunnen maken op het hogere uurloon, nu hij feitelijk werkzaam was bij bedrijf 2.

Oordeel rechtbank

De rechtbank stelt in de uitspraak allereerst vast dat de cao ABU van toepassing is en dat in die cao is afgeweken van de inlenersbeloning zoals bepaald in de Waadi. Dit is wettelijk toegestaan.

In de cao ABU stond over de inlenersbeloning het volgende:

“De inlenersbeloning wordt per terbeschikkingstelling vastgesteld. Bij toepassing van de inlenersbeloning wordt de door de uitzendkracht te vervullen functie voor aanvang van de terbeschikkingstelling ingedeeld in de bij de opdrachtgever toepasselijke functiegroep. De indeling vindt plaats op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie ….”

Er wordt in deze bepaling expliciet gesproken over de bij de opdrachtgever toepasselijke functiegroep.

Bedrijf 1 is de opdrachtgever van de uitzendwerkgever. Om die reden oordeelt de kantonrechter dat de uitzendkracht niet recht heeft op het loon in de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (dus bedrijf 2), maar op de beloning voor de functie van de toepasselijke functiegroep van de opdrachtgever van het uitzendbureau (dus conform de beloning van bedrijf 1). De uitzendkracht maakt aldus geen aanspraak op het hogere loon. 

Visie EntzingerScheltinga

EntzingerScheltinga volgt de redenering van de kantonrechter wel, hoewel wel de verwachting is dat de kantonrechter anders had geoordeeld als deze doorleenconstructie is opgezet om de uitzendkracht (welbewust) lager te belonen. De kantonrechter heeft in casu de letterlijke tekst van de cao gevolgd, en dat is gezien de geldende cao-norm juist. De cao-norm houdt in dat dat de letterlijke tekst bepalend is.

Let op, het voorgaande gaat op dit moment niet meer op. De werkgevers- en werknemersverenigingen betrokken bij de cao ABU hebben de inlenersbeloning conform de cao uitgebreid. In de huidige cao ABU is nu expliciet bepaald dat als er sprake is van een doorleenconstructie dat de inlenersbeloning moet worden toegepast van het bedrijf, waar de uitzendkracht onder leiding en toezicht werkzaam is. Het gaat er dus om waar de feitelijke leiding en toezicht is. Dit wordt weer beoordeeld aan de hand van alle feiten en omstandigheden, en vooral op de vraag in hoeverre onderneming 1 de leiding en toezicht heeft overgedragen aan bedrijf 2.

Vragen?

Heeft u vragen over de inlenersbeloning en/of over de mogelijkheden ten aanzien van uitzendconstructies, of heeft u andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht, neem dan contact op met EntzingerScheltinga.

Auteur: Simone Scheltinga
Simone Scheltinga

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Gerelateerd