Ziek, maar geen recht op salaris

Hoewel het uitgangspunt is dat een werknemer aanspraak maakt op loon bij ziekte, heeft de rechtbank Noord-Holland recent geoordeeld dat een werknemer in een bepaald geval daarop toch geen aanspraak maakt. EntzingerScheltinga legt in dit blog uit waarom de rechtbank tot dat oordeel kwam.   

De feiten

Een werkgever, een uitzendorganisatie, en een werknemer hebben in het najaar van 2020 een uitzendovereenkomst met elkaar gesloten. Een uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de uitzendorganisatie tewerk wordt gesteld bij een andere partij om aldaar werkzaamheden te verrichten onder toezicht en leiding van die andere partij.

Op de uitzendovereenkomst was de cao voor Uitzendkrachten van toepassing verklaard. In die cao is opgenomen (in artikel 9 lid 2) dat de uitzendovereenkomst ingaat op het moment dat de werknemer zijn werkzaamheden aanvangt, tenzij in de uitzendovereenkomst anders is overeengekomen. In de uitzendovereenkomst van de werknemer was opgenomen dat hij op een bepaalde dag en tijdstip zou aanvangen met zijn werkzaamheden.

Ook was in de uitzendovereenkomst een zogenoemd uitzendbeding opgenomen, wat inhoudt dat de uitzendovereenkomst eindigt als de andere partij de opdracht eindigt.

De werknemer was ingepland om aan de slag te gaan als heftruckchauffeur, maar vlak daarvoor meldde hij zich ziek. De concrete vraag was of deze werknemer aanspraak maakte op betaling va het loon tijdens ziekte.

Oordeel rechtbank: geen recht op salaris

De rechtbank oordeelt dat de inhoud van de bepaling uit de cao duidelijk is: de uitzendovereenkomst gaat pas in als de werknemer daadwerkelijk aanvangt met de overeengekomen arbeid, dus op het moment dat de werknemer feitelijk start met zijn werkzaamheden als heftruckchauffeur. Op het moment van de ziekmelding was de werknemer nog niet gestart met deze werkzaamheden. Dit betekent volgens de rechtbank dat er geen sprake is van een uitzendovereenkomst tussen partijen op basis waarvan de werknemer aanspraak kan maken op salaris bij ziekte.

De werknemer stelde dat de uitzendovereenkomst wel al was ingegaan, omdat hij voor de ziekmelding een aantal instructiefilmpjes had bekeken en werkschoenen en een toegangsbadge had opgehaald. Deze stelling ging niet op, nu deze activiteiten niet waren aan te merken als daadwerkelijk aanvangen van de werkzaamheden.

Visie EntzingerScheltinga

Een werknemer maakt aanspraak op salaris  bij ziekte gedurende de looptijd van een arbeidsovereenkomst. Voor aanvang van een arbeidsovereenkomst en na afloop van een arbeidsovereenkomst maakt een werknemer dus geen aanspraak op salaris bij ziekte.

In de cao is bepaald dat de uitzendovereenkomst aanvangt op het moment dat de werknemer daadwerkelijk aan het werk gaat, tenzij partijen anders waren overeengekomen. Voor de uitleg van een cao bepaling is de letterlijke, taalkundige uitleg van de tekst bepalend. EntzingerScheltinga volgt dan ook wel de redenering van de rechtbank op dat punt.

Deze uitleg dient echter niet te worden toegepast ten aanzien van de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Er dient ten aanzien van de afspraken die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst niet alleen gekeken te worden naar de taalkundige of tekstuele uitleg van de contractuele bepaling maar ook naar de bedoeling van partijen en de gerechtvaardigde verwachtingen die partijen op grond van de omstandigheden van het geval over en weer mochten hebben.

Ons inziens heeft de rechtbank ten onrechte enkel gekeken naar de taalkundige uitleg in de arbeidsovereenkomst ten aanzien van de “tenzij-clausule”. Er valt namelijk zeker iets voor te zeggen dat partijen juist waren overeengekomen dat de uitzendovereenkomst met ingang van de overeengekomen datum waarop de werknemer werkzaamheden zou gaan verrichten van start zou gaan en dus hebben afgeweken van de hoofdregel dat de uitzendovereenkomst pas ingaat op het moment dat de werknemer de werkzaamheden als heftruckchauffeur daadwerkelijk zou aanvangen.

Interessante vervolgvraag is of de uitzendovereenkomst tijdens ziekte dan alsnog zou zijn geëindigd omdat de inlener de opdracht had beëindigd (dus een beroep had gedaan op de uitzendbeding). Dit was het subsidiaire standpunt van de uitzendorganisatie. In een ander blog geeft EntzingerScheltinga hierop antwoord.  

Ziektewetuitkering

Hoewel het natuurlijk spijtig is dat de werknemer buiten zijn toedoen in een situatie is gekomen dat hij geen aanspraak maakt op salaris bij ziekte bij de uitzendorganisatie, hoeft dit niet te betekenen dat de werknemer helemaal met lege handen komt te staan. EntzingerScheltinga gaat er vanuit dat de werknemer een aanvraag heeft gedaan voor een ziektewetuitkering bij het UWV.

Vragen?

Heeft u vragen over een ziekmelding? Of heeft u vragen over de loonbetalingsverplichting bij ziekte? Neem dan contact op met het team van EntzingerScheltinga.

Auteur: Simone Scheltinga
Simone Scheltinga

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Gerelateerd