Nieuwsbrief Zomer 2022

Onze eerste nieuwsbrief is een feit! In onze nieuwsbrief praten wij u bij over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht.  

Let op! Vakantiedagen vervallen niet meer zomaar

Er is dit jaar veel te doen geweest over het verval van vakantiedagen. Vakantiedagen vervallen namelijk niet zomaar meer per 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Hoe zit dit?

Op grond van de Nederlandse wet geldt dat de wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen 5 jaar na het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Werkgevers schrijven vakantiedagen dan ook altijd af als één van deze termijnen is verstreken. Maar dit mag niet zomaar meer.

Het Gerechtshof Den Haag heeft in zijn uitspraak van eind vorig jaar beslist dat opgebouwde vakantiedagen niet vervallen of verjaren als de werkgever de werknemer er niet expliciet op heeft gewezen dat hij nog vakantiedagen heeft openstaan en dat deze dagen vervallen of verjaren als de werknemer deze niet tijdig opneemt. Deze zorg- en informatieverplichting van de werkgever die voor Nederland nieuw is, is gebaseerd op Europese wetgeving.  

Kom je als werkgever de zorg- en informatieverplichting niet na, dan blijven de opgebouwde vakantiedagen bestaan en kan er een stuwmeer aan vakantiedagen ontstaan die moeten worden uitbetaald bij het einde van het dienstverband.

Ons advies is daarom werknemers jaarlijks te stimuleren om vakantie op te nemen, omdat de vakantiedagen anders na verloop van tijd vervallen of verjaren. Doe dit niet alleen met een algemene e-mail, maar spreek ook werknemers individueel aan op het moment dat zij aan het einde van het jaar nog een groot saldo aan vakantiedagen hebben openstaan en leg dit goed vast.  

In dit kader willen we je ook nog wijzen op deze blog waarin wij uitleggen hoe het zit met zieke werknemers en het opnemen van vakantiedagen.

Nieuwe wetgeving

De Wet betaald ouderschapsverlof (per 2 augustus 2022)

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in 2 maanden betaald ouderschapsverlof. Op grond van deze nieuwe wet hebben beide ouders straks in het eerste levensjaar van hun kind recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Zij ontvangen daarvoor een uitkering via het UWV van 70% van hun dagloon (maximaal 70% van het maximum UWV-dagloon).

De werkgever vraagt de uitkering voor de werknemer aan bij het UWV. De uitkering kan pas achteraf, nadat de werknemer minimaal één keer een werkweek aan verlof heeft opgenomen, aangevraagd worden. Lees meer hierover op de website van het UWV.

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (per 1 augustus 2022)

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden komt ook voort uit een Europese richtlijn. Deze nieuwe wet brengt een aantal veranderingen met zich mee. Hierbij de belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • een studiekostenbeding is niet meer toegestaan voor opleidingen die wettelijk of bij de cao verplicht zijn gesteld en de werknemer nodig heeft om zijn functie uit te kunnen oefenen (bijvoorbeeld opleidingen in het kader van het bijhouden van de vakbekwaamheid).
 • een verbod op nevenwerkzaamheden is alleen nog maar toegestaan op het moment dat je als werkgever hiervoor een goede reden hebt (bijvoorbeeld naleving van de Arbeidstijdenwet).
 • oproepkrachten krijgen meer zekerheden. Zo moeten oproepkrachten voortaan worden geïnformeerd op welke tijdstippen zij kunnen worden opgeroepen (referentiedagen- en referentieuren) en mogen zij oproepen buiten deze tijdstippen weigeren. Als een oproepkracht een half jaar werkzaam is, kan de oproepkracht een verzoek indienen bij de werkgever tot vaste werktijden. Er geldt geen verplichting voor de werkgever om dit verzoek te honoreren, maar je moet als werkgever wel schriftelijk en gemotiveerd reageren op dit verzoek.  
 • de informatieplicht over de arbeidsvoorwaarden wordt uitgebreid. In de wet is al een lijst met gegevens opgenomen die de werkgever bij indiensttreding aan de werknemer moet verstrekken (zie artikel 7:655 BW). Hier komen de volgende gegevens bij:
  • de plek waar de arbeid wordt verricht
  • vakantie- en verlofregelingen
  • de procedurele aspecten bij het beëindigen van het dienstverband
  • afzonderlijke bestanddelen van het loon, zoals bonus, vakantiegeld, eindejaarsuitkering etc.
  • de voorwaarden voor de proeftijd
  • het eventuele recht op scholing

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of heeft u andere vragen over uw personeel. Neem gerust contact met ons op. Wij wensen u een fijne zomer!

Auteur: Niek Entzinger
Niek Entzinger

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Gerelateerd